Afhandling: Rikke Lomholt (2001)
Forside / Information / For fagpersoner / Afhandling: Rikke Lomholt (2001)

Neuropsykologisk forløbsundersøgelse af hjemmeboende 75 - 83-årige

Rikke Lomholt, Ph.D.
  • Afhandlingen kan ikke downloades
Dansk resumé

Denne afhandling handler om forekomsten af kognitiv dysfunktion og demens blandt ældre mennesker. Den tager udgangspunkt i en neuropsykologisk forløbsundersøgelse, der blev gennemført som en del af en københavnsk befolkningsundersøgelse, hvis overordnede formål var at opspore og udrede demens blandt 1782 hjemmeboende 75-83-årige (fødselsårgangene 1913-18). Efter et indledende hjemmebesøg, hvori 1189 borgere deltog, medvirkede 193 borgere yderligere i en neuropsykologisk stikprøveundersøgelse. Der blev desuden, med deltagelse af 115 borgere, gennemført en neuropsykologisk genundersøgelse to til tre år efter første neuropsykologiske undersøgelse.

I afhandlingen fokuseres især på de problemer, der i dag kendetegner demensområdet. Her tænkes i særdeleshed på afgrænsningen af begyndende demens fra aldersrelaterede forandringer. Afhandlingens teoretiske del indledes således med en gennemgang af det kliniske demenssyndrom og de hyppigst forekommende demenssygdomme. Derefter følger et forsøg på at tegne et billede af den gråzone, der synes at karakterisere overgangen mellem aldring og demens. Endelig afsluttes gennemgangen med en diskussion af det eksisterende demensbegreb, hvor hovedkonklusionen er, at selvom demensbegrebet er behæftet med en vis grad af usikkerhed, udgør det ikke desto mindre en kvalificeret begrebsramme til identifikation af en gruppe ældre, der er kendetegnet ved fortsat tab af kognitive færdigheder og derved også evnen til selv at klare sig i dagligdagen.

Afhandlingens empiriske del er i overensstemmelse med traditionel epidemiologisk undersøgelsesmetode baseret på en psykometrisk definition af kognitiv dysfunktion/demens.

På baggrund af datamaterialet var det for det første muligt at påvise, at konstatering af kognitiv dysfunktion/demens ved første undersøgelse var ensbetydende med en progression af de kognitive dysfunktioner, der adskilte sig såvel kvantitativt som kvalitativt fra de forandringer, der kunne observeres blandt deltagere, der var normalt kognitivt fungerende. Dertil kom, at deltagere med kognitiv dysfunktion/demens i sammenligning med deltagere med et normalt kognitivt funktionsniveau havde en mere end fordoblet risiko for mortalitet i perioden frem til genundersøgelsen. På baggrund af disse undersøgelsesresultater er det håbet, at afhandlingen bidrager til en realistisk beskrivelse af det forløb, der kan forventes af følge, når det på et givet tidspunkt konstateres, at der er forekommet en svækkelse af et ældre menneskes kognitive funktionsniveau.

Idet afhandlingens resultater stemmer overens med resultaterne fra lignende befolkningsundersøgelser, kan afhandlingen overordnet set betragtes som et bidrag til valideringen af en eksisterende neuropsykologisk undersøgelsesmetode. Desuden må afhandlingen ses som en argumentation for gyldigheden af den neuropsykologisk undersøgelse i forhold til prognostiske spørgsmål.

Neuropsychological, longitudinal assessments of elderly aged 75-83, living in their own homes. English summary

The subject of this Ph.d. thesis is the prevalence of cognitive dysfunction and dementia among elderly people. It is based on a neuropsychological follow-up study that was carried out as a part of a comprehensive population study in Copenhagen with the objective of identifying and diagnosing dementia among 1782 75-to-83 years old community residents (born between 1913-18). A total of 1189 subjects participated in a screening examination. Subsequently, 193 subjects participated in a neuropsychological study on the basis of random sampling. Two to three years after the first examination, a neuropsychological re-examination was carried out, this time with the participation of 115 subjects.

The thesis focuses on current issues in the discussion of dementia, especially in relation to demarcating incipient dementia from age-related changes. The theoretical part of the thesis commences with a representation of the clinical syndrome of dementia and the most frequently occurring forms of dementia. This is followed by an attempt to outline the grey area, which seems to characterize the transition between ageing and dementia. The theoretical part ends with a discussion of the predominating concept of dementia. The main conclusion is that even though the concept of dementia appears to be subject to some uncertainty, it nevertheless constitutes a qualified workingframe to identify a group of elderly people that are characterized by a progressive loss of cognitive abilities and thereby also the loss of the ability to take care of their own everyday life.

In accordance with traditional epidemiological methods of investigation the empirical part of the thesis is based on a psychometric definition of cognitive dysfunction/dementia.

On the basis of the data it was possible to show that cognitive dysfunction/dementia at the time of the first examination was predictive of a progression of cognitive dysfunctions that were different, quantitatively as well as qualitatively, from the changes that could be observed among subjects with normal cognitive function. Furthermore, the subjects with cognitive dysfunction/dementia had, in comparison with the subjects with normal cognitive function, more than a doubled risk of mortality in the period up to the time of re-examination. On the basis of these results it is the hope that the thesis contributes to a realistic description of the outcome that can be expected when, at a certain time point, a reduction in the cognitive function of an elderly person has been found.

Since the results from this thesis correspond to the results from other comparable population studies the thesis in total can be seen as a contribution to the validation of an existing neuropsychological diagnostic method. The thesis can also be seen as an argument for the relevance of the neuropsychological examination in relation to prognostic questions.