Afhandling: Lisbet Marstrand (2003)
Forside / Information / For fagpersoner / Afhandling: Lisbet Marstrand (2003)

Cognitive deficits associated with posterior artery infarcts

Lisbet Marstrand, Ph.D.
Dansk resumé

Afhandlingen beskriver de neuropsykologiske fund fra PCA - undersøgelsen og resultaterne af en patient kasuistik.

PCA-undersøgelsen blev foretaget i perioden 1998-2000 i et samarbejde mellem en engelsk og en dansk forskergruppe. Det primære formål med undersøgelsen var at bestemme hyppigheden, sværhedsgraden og konstellationerne af kognitive deficits ved infarkter i den posteriore cerebrale arteries (PCA) forsyningsområde.

I alt 53 konsekutive patienter indgik i undersøgelsen på baggrund af forekomsten af relativt rene PCA-infarkter. Infarkterne var verificerede på baggrund af CT-skanning og var lokaliseret unilateralt i venstre eller højre hemisfære. Patienterne fik testet kognitive funktioner såsom visuel opmærksomhed, form perception, visuel analyse af degraderet materiale, visuel objekt genkendelse, genkendelse af ansigter, læsning, benævnelse af farver, hukommelse, visuomotorisk koordination, visuokonstruktion og perception af bevægelse. Patienternes præstationer på de neuropsykologiske tests blev sammenlignet med en rask kontrol gruppe matchet på alder, køn og uddannelse.

Undersøgelsens primære fund var en høj hyppighed af visuoperceptuelle deficits. Den hyppigst observerede type deficit vedrørte visuel analyse af degraderet materiale (60.4%-75.5% i hele patientgruppen). Denne type deficit optrådte med lige stor hyppighed ved venstre- og ved højresidige infarkter, men patienter med højresidige infarkter scorede significant lavere på 2 tests: Identifikation af fragmenterede objekter og identifikation af overlappende objekter. Fundet af den bemærkelsesværdigt hyppige forekomst af deficits relateret til venstresidige infarkter på tests af analyse af degraderet materiale blev diskuteret i forhold til Warrington og kollegers model af visuel objekt genkendelse. I hele den konsekutive patient gruppe optrådte deficits i visuel objekt genkendelse hos 52.8%, deficit s i ansigtsgenkendelse optrådte hos 60.4%, og deficits i læsning optrådte hos 39.6%. Ingen af disse deficits var specifikt relateret til venstre- eller højresidige infarkter. Hvad angår sværhedsgraden af deficits blev der ikke fundet svære tilfælde af visuel objekt agnosi, alexi eller prosopagnosi.

I afhandlingens kasuistik beskrives en patient med infarkt i det højre PCA-territorie. Patienten blev undersøgt med et neuropsykologisk test program (dels papir-blyant tests dels computer baserede eksperimenter). På baggrund af en sådan undersøgelse blev de specifikke deficit s relateret til mellemliggende stadier af visuel objekt genkendelse. Disse stadier antages at involvere gruppering af visuelle form elementer til perceptuelle helheder. Patientens deficits blev diskuteret i forhold til etablerede modeller af visuel objekt genkendelse, og der bleva rgumenteret for at resultaterne understøtter serielle modeller af visuel objekt genkendelse, hvor processeringen på tidlige og mellemliggende stadier antages at influere på processeringen på senere stadier.

Summary in English

The thesis describes the findings from the PCA-study and a case-study.

The PCA-study was performed from 1998-2000 in a collaboration between a British and a Danish group of researchers. The primary aim of the study was to study the frequency, severity and constellations of cognitive deficits associated with infarcts in the PCA-territory.

The study included 53 consecutive patients with CT evidence of a pure unilateral infarct confined to the territory of the posterior cerebral artery (PCA) in either the left or the right hemisphere. The patients were assessed with a screening-test assessing cognitive functions such as visual attention, form perception, visual analysis of degraded material, visual object recognition, face recognition, reading, colour naming, memory, visuomotor co-ordination, visuoconstruction and motion perception.

The performance of the patients was compared to a normal control group matched on age, sex and education.

The major findings of the PCA-study were high frequencies of visuoperceptual deficits. The most frequently observed type of deficit was concerned with visual analysis of degraded material (ranging from 60.4%-75.5% in the whole consecutive group). This type of deficit occurred with equal frequency in association with left and right hemi¬sphere infarcts, but patients with right hemisphere infarcts scored significantly lower on two tests: Identification of fragmented objects and identification of overlapping ob¬jects. Notably, rather high frequencies of deficits occurred in the left infarct group on tests concerned with analysis of degraded material and this finding was discussed in relation to Warrington and co-workers' model of visual object recognition. In the whole consecutive group deficits in visual object recognition occurred in 52.8%, deficits in face recognition occurred in 60.4%, and deficits in reading occurred in 39.6%. These deficits did not appear in strong association with one particular lesion side. Concerning severity of deficits no cases of severe visual object agnosia, alexia or prosopagnosia were observed.

The case-study describes a patient with infarct in the right PCA-territory. The patient was examined with neuropsychological tests and computer based experiments. The specific deficits of the patient were suggested to be related to intermediate stages of visual object recognition concerned with grouping of visual form elements into per¬ceptual wholes. These deficits were discussed in relation to models of visual object recognition, and it was argued that the results support serial models of visual object recognition in which processing at early and intermediate stages influence processing at later stages.