Afhandling: Birgit Bork Mathiesen (2000)
Forside / Information / For fagpersoner / Afhandling: Birgit Bork Mathiesen (2000)

Personlighedsændring efter hjerneskade

Birgit Bork Mathiesen, Ph.D.
Dansk resumé

En skade i hjernens forreste (præfrontale) områder kan ændre et menneskes personlighed. Neuropsykologiske forskere har derfor indenfor de sidste årtier introduceret selvet i en model af psyken. Der har dog manglet teori om, hvordan det normale selv udvikles, hvilke funktioner man tilskriver selvet, hvordan disse funktioner kan ændres både ved hjerneskade og på andre måder, samt hvordan selvet og dets funktioner kan undersøges. Psykoanalysens objektrelationsteorier og selvpsykologien har til gengæld nogle relevante teorier om sidstnævnte. Jeg har derfor i dette ph.d.projekt brugt Kernbergs strukturelle interview i en systematiseret version kaldet Karolinska Psychodynamic Profile som supplement til den neuropsykologiske vurdering, hvor jeg har anvendt de tilgængelige tests for både basale kognitive og overordnede eksekutive funktioner.

Min empiriske undersøgelse af 13 mennesker med præfrontale hjerneskader som følge af hovedtraumer eller hjerneblødninger p.g.a. bristede blodårer (aneurismer) har bestyrket en hypotese om, at det er selvets integrationsevne og affektforvaltning, der forandres og forringes, når de præfrontale funktionelle systemer forstyrres af en skade. Dette kommer til udtryk i objektrelationerne og samspillet med andre og griber ind i både den sociale og samfundsmæssige tilknytning. Disse fund lægger op til en uddybelse i et større forskningsprojekt med flere og større grupper af deltagere både med og uden hjerneskade. På teoretisk niveau diskuteres det neuropsykologiske fagområdes traditionelle tilknytning til det naturvidenskabelige praksis- og forskningsfelt, hvor psykens selv- og personlighedsaspekter ikke hidtil er blevet undersøgt på samme systematiske måde som de kognitive funktioner. Der har i høj grad manglet relevante og pålidelige instrumenter til vurdering af selvets struktur og funktioner, og traditionelle instrumenter udviklet til psykiatrien har vist sig ikke at være pålidelige, når det drejer sig om følger efter hjerneskade. De få instrumenter, der de senere år er kommet frem, og som er målrettede mod personligheds- og adfærdsmæssige følger efter hjerneskade, er endnu hverken oversat til dansk eller afprøvet i Danmark.
 
Metodeproblemerne skyldes i nogen grad, at neuropsykologien tildels har modstillet følelser og fornuft og har reduceret følelser til et primitivt kropsligt fænomen, hvorved emotionsrelaterede psykiske processer er blevet betragtet som irrationelle og liggende udenfor det videnskabelige forskningsfelt. Ph.d.afhandlingen har derfor flere formål. Dels at dokumentere denne mangel, men også at finde de eksisterende forsøg på at råde bod på den fra neuropsykologisk side. Desuden at illustrere at psykologiske teorier overordnet ser kognition og emotion som et integreret fænomen i normalpsyken. Endelig at supplere med erfaringer fra den psykodynamiske forsknings- og praksistradition, som forekommer at være relevante og anvendelige til at få skabt en samlet teori om psyken, og som har udviklet videnskabelige metoder til at undersøge selvet.

Personality Change after Brain Injury, English summary

Injury to the prefrontal areas of the brain may change the personality of an individual. Neuroscientists have, therefore, introduced the self in a theoretical model of the mind, but have neglected to define how the normal self may develop, which functions to attribute to the self, how these functions may change due to brain injury and in other ways, and how to asses the self and self-functions. It is proposed here that the psychoanalytic object relations theory and self psychology may provide relevant theories concerning such functions. The structural interview of Kernberg has, therefore, been applied in a systematic way using the Karolinska Psychodynamic Profile as an adjunct to the neuropsychological assessment, where tests of both basal cognitive and advanced executive functions have been used.

The empirical study of 13 individuals with prefrontal brain injuries due to head trauma or subarachnoid hemorrhage (ruptured aneurisms) support the hypothesis that disturbance of prefrontal functional systems caused by brain injury may disturb the integrative functions and affect regulation of the self. This is manifested in object relations, in social interaction and interpersonal relations. These results should be substantiated in further research with more comparison groups and larger populations consisting of both brain injured and non-brain injured participants.
The traditional association of neuropsychology with the scientific field of natural science has meant that the mental aspects of personality and self have not up to now been investigated in the same systematic ways as have cognitive functions. There has been a scarcity of relevant and reliable instruments for the assessment of the structure and functions of the self, and traditional instruments developed in psychiatry have shown themselves to be unreliable when applied to consequences of brain injury. The few instruments that have appeared recently, applied to the personality related and behavioural consequences of brain injury, either have not yet been translated into Danish or have not been validated in a Danish population.

Several of the methodological problems originate from a general theoretical shortage which is again due to the fact that the science of the twentieth century has opposed emotion and reason, and has reduced emotion to a primitive, body-related phenomenon. The dissertation, therefore, has several aims. One is to document the lack of neuropsychological research in emotion-related aspects of the mind. Another is to find the actual neuropsychological attempts to remedy this. It is also shown that psychological theories in general consider cognition and emotion to be an integrated phenomenon in normal mental processing. Finally, the neuropsychological theory is supplemented with psychodynamic research and theory, which is both relevant and applicable for a more complete theory of mind, and which has methods for scientific investigations in the self.