Afhandling: Asmus Vogel (2005)
Forside / Information / For fagpersoner / Afhandling: Asmus Vogel (2005)

Kognitive forstyrrelser ved Alzheimers sygdom i tidlig fase

Asmus Vogel, Ph.D.
Resumé

Denne Ph.d. afhandling er udarbejdet på H:S Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, som jeg har
været tilknyttet under min ansættelse som Ph.d. stipendiat på Institut for Psykologi, Københavns
Universitet. Afhandlingen er en oversigt over de vigtigste fund, jeg har rapporteret i 4 artikler.

Alzheimers sygdom (AD) er en hyppig neurodegenerativ sygdom og er hovedsageligt karakteriseret
ved en heterogen reduktion af kognitive domæner med defekter i episodisk hukommelse som det
første og mest markante symptom. Kognitiv reduktion, specielt nedsat hukommelse, ud over det
normale for alderen ses også hos en gruppe personer, hvor omfanget af symptomerne ikke
medfører, at de opfylder demenskriterierne. Denne tilstand kaldes Mild Cognitive Impairment
(MCI), og en stor del af disse patienter vil progrediere til AD og andre demenssygdomme.

Afhandlingens primære formål var beskrive nogle af de hyppigt forekommende kognitive
forstyrrelser ved AD i tidlig fase samt hos patienter med ”amnestisk MCI”, som senere
progredierede til, eller som kunne forventes at progrediere til AD. Særligt fokuseredes på
forekomsten af reduktion i semantisk hukommelse og nedsat indsigt (anosognosi). Endvidere var
det formålet at undersøge validiteten af forskellige neuropsykologiske undersøgelsesmetoder,
specielt ønskedes den diskriminative validitet af forskellige typer hukommelsestest belyst.

117 konsekutive patienter med MMSE score på mindst 20 gennemgik et prospektivt
undersøgelsesprogram bl.a. med detaljeret neuropsykologisk testning. Heraf havde 45 AD og 35
MCI. Endvidere blev 50 raske kontrolpersoner undersøgt. Endelig inkluderedes 102 AD patienter
fra H:S Hukommelsesklinikkens database i den ene af artiklerne.

Resultaterne viste, at svigt i semantisk hukommelse var hyppige ved AD i tidlig fase, og at denne
reduktion kunne påvises selv hos MCI patienter. Størstedelen af AD patienterne havde nedsat
indsigt i deres hukommelsessvigt, og anosognosi var også hyppigt forekommende hos MCI
patienter. Undersøgelser med funktionel billeddannelse (SPECT) viste, at graden af anosognosi
muligvis var afhængig af dysfunktion af specifikke frontale områder i højre hemisfære. Projektet
dokumenterede yderligere adækvat diskriminativ validitet for to hukommelsestest til undersøgelse
af reduktion i episodisk hukommelse.

Kognitive defekter i de tidligste faser af AD er karakteriseret af reduktion i flere kognitive
domæner, herunder semantisk hukommelse og anosognosi. Let reduktion i disse funktioner kan
også påvises hos patienter med MCI, som progredierer eller kan forventes at progrediere til AD.

English summary

This Ph.D. project was carried out at the Memory Disorders Research Unit, Copenhagen University
Hospital, Rigshospitalet during my employment as Ph.D. student at Department of Psychology,
University of Copenhagen. The thesis is an overview of findings that I reported in 4 articles.

Alzheimer’s disease (AD) is a common neurodegenerative disease predominantly characterized by
cognitive deficits with impairments in episodic memory as the cardinal symptom. Cognitive
dysfunction, especially impaired memory, disproportionate to age can be observed in some elderly
persons. These persons do not meet the criteria for dementia, but from this group of patients with
Mild Cognitive Impairment (MCI) a large proportion will progress to AD and other dementia
diseases.

The primary objective of the project was to describe some of the most frequent cognitive deficits in
the earliest phases of AD and in patients with MCI who progressed or were assumed to progress to
AD. The specific focus was impairments in semantic memory and impaired awareness of deficits
(anosognosia). In addition, the aim was to assess the discriminative validity of different measures of
episodic memory.

A prospective research program including 117 consecutive patients with an MMSE score of 20 or
above was conducted. From this program 45 AD and 35 MCI patients were identified. Further, 50
healthy controls were also examined. Finally, in one of the articles 102 AD patients were included
from a clinical database at the Memory Disorders Research Unit.

The results demonstrate that impairments in semantic memory are frequent in mild AD and may
exist even in the MCI-stage. The majority of AD patients had impaired awareness of cognitive
deficits, and anosognosia was also common in amnesic MCI patients. Based on results from
functional neuroimaging (SPECT) the degree of anosognosia may depend on dysfunction in specific
frontal regions in the right hemisphere. The project also found adequate discriminative validity of
two tests for assessment of impairments in episodic memory.

Cognitive deficits in the earliest phases of AD are characterized by impairments in several domains
including semantic memory and awareness of deficits. Mild global cognitive impairment can also
be found in the MCI stage in patients who progress or can be assumed to progress to AD.